miercuri, 8 martie 2017

Baumgarten

Baumgarten [-gár-J Alexander Gottlieb, 1714-1762, něm. filozof, ovlivněný Leibnizem; poprvé zavedl termín „es-tetika“ pro vědu o smyslovém poznání postihujícím krásno; zakl. něm. est. osvícenského klas. typu, připravující půdu něm. nár. liter. 18. století. Baumgarten [-gár-] Arthur, 1884 až 1966, něm. (NDR) právník a filozof; prof. univ. v Ženevě, Tůbingen, Lipsku a Berlíně; 1933 emigroval do Švýcarska. Po 2. svět. válce v NDR prez. Něm. akademie státu a práva a šéfredaktor čas. Staat und Recht (Stát a právo).

2. planetka

2. planetka, která má průměr 1 — 2 km a jež se může přiblížit Zemi asi na

marți, 7 martie 2017

DeiDOtberium

DeiDOtberium [dej-té-. řec.], slonům podobný chobotnatec. eurasijský mio-cenní až pliocenni, se spodní čelistí témčř v pravém úhlu stočenou dolů s párem dozadu stočených klů. vysoký až 4 m.

Adoexotomie

adoexotomie [lat. + řec.], adnexotomia — chirurgické odnětí přívěsků délož-nich (vejcovodů a vaječníků). adobe [špan.] I. rozsáhlé sprašové usazeniny na JZ USA; 2. velké cihly vyrobené z hlíny a odpadků a sušené na slunci.

Dolanský Jaromír

Dolanský Jaromír, 1895 — 1973, č. politik, stranický a státní činitel; ve

Blažek Jan

Blažek Jan, *1920, Č. malíř rozvíjející všechny tematické oblasti, zvi. krajiny z Moravského Slovácká a figurální tvorbu z prostředí mor. vesnice. L.s.c. (1954); Z.um. (1978).

Bej-Bienko

Bej-Bienko [bje-J (Bey-Bienko) Grigorij Jakovlevič, 1903-1971, sov. zoolog a entomolog; člen kor. A V SSSR (1953). Studoval hl. ekol. hmyzu, problémy ochrany rostl, před škůdci a systematiku rovnokřidlého hmyzu. Bejda Vašil, *1931, sl. stranický činitel; 1969 — 72 vedoucí ideol. oddělení ÚV KSS, od 1972 vedoucí odděleni propagandy a agitace ÚV KSČ; od 1971 kandidát ÚV KSS, od 1976 kandidát ÚV KSČ.

Botevgrad

Botevgrad, do 1934 Orchanije — m. v záp. Bulharsku, 14 000 obyv. Prům. dřevozpracující, stav. hmot, dop. strojírenství.

luni, 6 martie 2017

Bajonet

bajonet [fr.] 1. rozebíratelné spojeni trubkovitých části výstupkem zapadajícím do drážky v druhé části (tzv. bajonetový závěr); 2. zastaralý název voj. bodáku.

Bologna

Bologna[-ňa] Giovanni da, 1529 — 1608, vlámský sochař manýrismu činný v Itálii; rozvíjel výraznou prostorovou dynamiku (bronzové fontány Neptuna v Bologni a Ókeana ve Florencii), v mramorových skupinách Únos Sa-binky a Herkules a Kentaur se přiblížil výtv. názoru raného it. baroka. Bolognini [-ňiny] Mauro, *1922, it.

Delegace

delegace [lat.] 1. skupina zmocněnců státu, organizace nebo kolektivu pověřená jejich zastupováním při určitém jednání nebo závažné události;

Bandar-Abbás

Bandar-Abbás, přístavní m. v již. Íránu u Hormuzského průlivu, 38 000 obyv. Prům. chem., text., rybný, stav. hmot. Zal. 1623.

Boieldieu

Boieldieu [bojeldje] Francois Adrien, 1775-1834, fr. skladatel romant. komických oper (Kalif z Bagdádu, Bílá pani).

19.st.

19.st., podmíněný potřebou rev. prole-tariátu poznat zákony světového vývoje, znamenal vytvoření kvalitativně nového typu svět. názoru, jenž se formoval v ostrém boji s různými formami burž. ideologií, opíraje se zároveň o nejpokrokovější výsledky filoz. a spol. myšlení z konce 18. a počátku 19.st. i objevy přír. věd (něm. klas. filozofie, angl. polit, ekonomie, kriticko-utopický socialismus). Rev. převrat ve filozofii uskutečněný Marxem a Engelsem spočívá v organickém spojení mater, a dialektiky, v rozšíření mater, na oblast společnosti a její dějiny a odhalení úlohy spol. praxe ve vývoji člověka a poznání. Vytvoření hist. mater, bylo jednou z největších vymožeností lidského myšlení. Zásadní odlišnost marx. filozofie od všech předchozích spočívá v tom, že je teorií přetváření světa, že její ideje pronikají do lid. mas a že sama filozofie se rozvíjí na podkladě boje za socialismus a komunismus. Lenin rozpracoval na základě dialektického materialismu teorii sociál, revoluce, učeni o diktatuře proletariátu, o řev. straně a výstavbě socialismu; zároveň podal i analýzu výsledků přír. věd v novém období, rozvinul teorii odrazu, zpracoval dial. mater, teorii poznání, formuloval a rozvíjel princip jednoty logiky, dialektiky a teorie poznáni, rozvije! myšlenku úlohy spol. praxe v procesu poznáni; leninská etapa ve vývoji marx. filozofie se utvářela v ostrém boji s burž. ideologií, reformismem a revi-zionismem. Z řešení zákl. otázky každé filozofie, tedy i d. m., vyplývá, že mater. podstata je jediná a absolutní, že ve světě není jiných, např. duchovních substancí, což vylučuje jakýkoliv idealismus i náboženství. Zákonitý vývoj hmoty k vyšším formám organického pohybu, společnosti a myšlení nemá své příčiny mimo hmotu, nýbrž v jejich vývojových zákonitostech, jejichž teorií je dialektika (zákon jednoty a boje protikladů, přeměna kvantitativních změn v kvalitativní, zákon negace negace). D. m. byl potvrzen i vývojem přír. věd 20.st., novými fyzikálními teoriemi o struktuře hmoty, souvislostmi prostoru a času atp. D. m. je syntetickou monistickou filozofií, spojující učeni o bytí s učením o poznání, výklad světa s metodologií jeho zkoumání a rev. přeměny, svět. názor s novým pojetím logiky (dial. logika). Jako filozofie marx.-len. je d. m. spolu s hist. mat. nejobecnějším teor. základem programu, strategie a taktiky činnosti kom. stran, dialektika [řec.], filoz. učení o nejobecnějších zákonitostech pohybu a vývoje mater, i duchovního světa, za jejichž vnitřní zdroj se uznává jednota a boj protikladů. D. je protikladná metafyzice ve smyslu antidialektického způsobu myšlení. Pův. d. znamenala uměni vést rozhovor, zejm. spor. Prvky Živelné d. obsahovala filoz. starověkého Východu (např. taoismus), starého Řecka (např. milétská škola, Hérakleitos, zčásti Aristoteles); renes.

duminică, 5 martie 2017

David Parol

David Parol, 1899 — 1970, sL polit, činitel; za 2. svět. války příslušník Sov. armády. 1950 - 66 člen ÚV KSS, 1953 až 1963 Člen předsednictva a 1952—63 tajemník ÚV KSS (odvolán z funkce pro chyby v 50. letech). 1954 - 66 člen ÚV KSČ, 1958—62 člen předsednictva ÚV KSČ; 1960 — 64 poslanec SNR. Ř.rep. (1955), Ř.K.G. (1959).

Bednář Štefan

Bednář Štefan, 1909 — 1976, sl. malíř, grafik a spisovatel orientovaný na karikaturu a polit, kresbu {Trn, Kopřivy, Tvorba, Rudé právo)', malíř sport, momentů a námětů ze SNP (Šermiari, Akrobati, Mrtvy rozviedčik).

Bernartice

Bernartice, obec ve Východoč. kr., okr. Trutnov, 2150 obyv. Prům. text. a potravinářský.

Browning

Browning [brauny-] Robert, 1812 až 1889, angl. básník a dramatik; zabýval se psychol. a mravními problémy a konflikt).

Czauczik

Czauczik [caucikj Jozef, 1780 — 1857, sl. malíř; průkopník sl. novodobého krajinářství. Autor portrétů, zátiší, studií lid. typů a oltářních obrazů. Czech [čechj Lud^ig, 1870 — 1945, něm. soc.dem. politik v ČSR. Prosazoval spolupráci s burz., 1929 — 1938 člen šesti čs. vlád. V březnu 1938 proti němu vystoupila z nacionalistických a rasistických pozic skupina W. Jaksche. Stal se obětí náčist, perzekuce. Czecfaowice-Dziedzice [če- džedži-J, m. v již. Polsku ve vojvodství Katovice, 28 100 obyv. Prům. těžební (kamenné uhlí), hutní, el.technický.

Dynamický registr

dynamický registr, registr, jehož obsah se cyklicky posouvá (je relativní vůči snímacímu místu. např. při záznamu na bubnové paměti), dynamický stereotyp [řec.], systém reakcí organismu, vytvořený na zákl. stereotypního opakování určitých podnětů. Nervová činnost se při d. s. automatizuje (např. d. s. pohybů, řeči, chůze); je jedním ze zákl. procesů učeni a vytváření návyků, dynamický tlak, součet statického tlaku a pohybové energie objemové jed. tekutiny hustoty q při rychlosti v, tedy statický tlak zvětšený o qv2^. Při náhlém zastavení tekutiny stoupne její statický tlak o tutéž hodnotu#*2/! nazývanou tlak vzdutí, dynamika [řec.] 1. mech. obor studující souvislosti mezi pohybem a silami působícími na hmotná tělesa; 2. zvuková těch. poměr největší možné amplitudy přenášeného nebo odevzdávaného signálu k amplitudě rušivých napětí; 3. astr. viz hvězdná dynamika;

sâmbătă, 4 martie 2017

Bougainville

Bougainville [bugenvilj, největší ze Šalomounových ostrovů v Tichém oceánu, 10 049 km2, 77900 obyv., hl. Papuáncú a Melanésanů; přistav Kie-ta. Hornatý (sopka Balbi, 3123 m n.m.).

Demodikóza

demodikóza [-dy-, řec.], demodicosis, trudovitost — onemocnění savců i člověka vyvolané trudníky rodu Demodex.

Balfour

Balfour [belfur] Arthur James, 1848 až 1930, brit. politik a filozof, člen konzervativní strany, 1902-05 min. předseda, 1915 min. nám. a 1916 až 19 min. zahr. v koaliční vládě. Autor Balfourovy deklarace.

Dipsomanie

dipsomanie [dy-mány-, řec.], porucha jednání charakterizovaná impulsívní, neodolatelnou, periodicky se opakující touhou po alkoholu. Vyskytuje se nejen při alkoholismu, ale i při org. chorobách mozkových.

Cuenca

Cuenca [kuenka] 1. m. ve vých. Španělsku na ř. Júcar, 38 300 obyv. Prům. potr., dřevozpracující, um. řemesel. Got. katedrála (13.st.); 2. m. v jz. Ecuadoru, 77 300 obyv. Prům. textilní, kožedělný; výr. panamských klobouků.

Breviáf

breviáf [lat.] 1. příruční modlitební kniha řimkat. kněží: 2. stupeň velikosti písma.

vineri, 3 martie 2017

Bedřich

Bedřich, f 1189, č. kníže 1172-73 a od 1178.

S Omladinou

s Omladinou, ukončen na IV. sjezdu 28.7. 1914 Rakousko- Uhenko

Bažina

bažina, úsek půdy v nadbytku prostoupený sladkou nebo slanou vodou. Sladkovodní b. jsou většinou porostlé rákosem, ostřicemi, olšemi nebo rašeli-níkem. Mořské b. jsou travnaté, ostřicové nebo mangrovové. bažinná půda, rozsáhlá skupina hydro-morfních půd vyvíjejících se pod trvalým vlivem vysoké hladiny podzemní vody nebo při trvalém převlhčení povrchovou vodou.

Bojler

bojler [angl.], ohřívač vody, uzavřený kotel, v němž se ohřívá voda bez výr. páry. V domácnostech se obvykle používají b. s ohříváním el. nebo plynovým, a to jak průtočné, tak i zásobníkové. El. b. využívají obvykle akumulačního vytápění na zlevněný noční proud.

Brůha Jaroslav

Brůha Jaroslav, *1889, č. sochař a me-dailer, autor medailí, plaket se sport, námětv a podobizen. Z.um. (1962); Ř.pr. (1975).

joi, 2 martie 2017

Amoralisrous

amoralisrous [-iz-, řec. + lat.] 1. chováni jedinců, národů, spol. tříd vedené zápornými mravními hodnotami nebo nedbáním uznávaných mravních hod-

Dolnovážska niva

Dolnovážska niva, geomorfologický celek na Slovensku v Podunajské pahorkatině, úrodná nížina podél dolního Váhu.

V ČSSR žije d. černý

V ČSSR žije d. černý, Dryocopus martius; je chráněný.

Anatexe

anatexe [řec.]. proces, kdy se hornina v hlubokých částech zemské kůry dostává do podmínek tak vysoké teploty, že se taví buď částečně, nebo úplně a vzniklé druhotné magma pak krystaluje v horninu vyvřelinové povahy.

Bir Hakejm

Bir Hakejm, m. v Libyi, jz. od Tobruku. — Opěrný bod it.-něm. vojsk při obléhání Tobruku 1941, výchozí bod něm. útoku na Tobruk 1942.

Baryi Jan. 1925—1977

Baryi Jan. 1925—1977, č. stranický činitel; 1966 člen a 1967 tajemník

miercuri, 1 martie 2017

Balázs

Balázs [-ž] Béla, 1884-1949, maď. film. teoretik prosazující marx. pojetí film. um. (Duch Jilmu, Film, vývoj a podstata nového umění), kritik, scenárista (Žebrácká opera, Někde v Evropě) a režisér.

Bernadotte

Bernadotte [-dot] Jean Baptisté, 1763 až 1844, fr. maršál, 1799 fr. min. války, od 1818 švéd. král. Prosazen 1810 fr. diplomacií za švéd. následníka trůnu; od 1811 řídil švéd. zahr. polit., 1812 se spojil s protivníky Napoleona I., 1818 jako Karel XIV. Johan korunován švéd. králem. Vedl mírovou polit, a prováděl liberální reformy. Zakl. vládnoucí dyn. Bernadotte.

Bělice

bělice, lid. ozn. menších druhů kapro-vitých ryb stříbřitě zbarvených, např. oukleje.